[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.สฎ.3
        ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนในสังกัด
ระบุชื่อผู้บริหาร 

   1   โรงเรียนบ้านปลายน้ำ
  ผู้อำนวยการ  นายประยุทธ จีนเมือง
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  h@m.net
  เบอร์โทรผู้บริหาร  0653486265
  
ภาพสมาชิก
   2   โรงเรียนบ้านขุนราษฎร์
  ผู้อำนวยการ  นางสาวสุณัฏฐา สุขแสง
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  pn-school@windowslive.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-6266-4975
  
   3   โรงเรียนบ้านควนกองเมือง
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวอนิตา มาลัยยะ
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  1
  เบอร์โทรผู้บริหาร  0874714938
  
ภาพสมาชิก
   4   โรงเรียนนาสาร
  ผู้อำนวยการ  นายพนม วงศ์ท่าเรือ
  ที่ตั้ง  ถ.หน้าสถานีรถไฟ ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
  อีเมลโรงเรียน  nasan_school@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-7898-5266
  
ภาพสมาชิก
   5   โรงเรียนวัดน้ำพุ
  ผู้อำนวยการ  นางสาวมนมน โฉมราช
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  1@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-5429-9248
  
ภาพสมาชิก
   6   โรงเรียนบ้านควนใหม่
  ผู้อำนวยการ  นายวีรวัฒน์ ไสยรินทร์
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  mschool@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  0816762072
  
ภาพสมาชิก
   7   โรงเรียนบ้านช่องช้าง
  ผู้อำนวยการ  นางอาภรณ์ แก้วมหิทธิ์
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  masun.maozone@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-1826-7945
  
ภาพสมาชิก
   8   โรงเรียนบ้านห้วยล่วง
  ผู้อำนวยการ  นางเปรมทิพย์ รัตนคม
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  58banhuaylung@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-9395-6149
  
ภาพสมาชิก
   9   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12
  ผู้อำนวยการ  นายธีระพงษ์ อินทสโร
  ที่ตั้ง  426 หมู่ 4 ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  อีเมลโรงเรียน  rpk12surat@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-6955-9552
  
ภาพสมาชิก
   10   โรงเรียนบ้านกอบแกบ
  ผู้อำนวยการ  นางสาววิไลลักษณ์ เมืองน้อย
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  1@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  086-2717632
  
ภาพสมาชิก
   11   โรงเรียนบ้านเหมืองทวด
  ผู้อำนวยการ  นางสาววิมลมาศ โลหุตางกูร
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  1@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-2419-6516
  
ภาพสมาชิก
   12   โรงเรียนบ้านวังหิน
  ผู้อำนวยการ  นางสาวปรัชญานีย์ ไทยเกิด
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  plaipraya_school@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  0925292585
  
ภาพสมาชิก
   13   โรงเรียนบ้านเขาน้อย
  ผู้อำนวยการ  นางสาวเบญจพร บุญหรอ
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  bannkhaonoi_@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-1078-4037
  
ภาพสมาชิก
   14   โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางจิตรี เลาหพรชัยพันธ์
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  1
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-1091-0028
  
ภาพสมาชิก
   15   โรงเรียนวัดควนศรี
  ผู้อำนวยการ  นางพัชรภรณ์ แสนภักดี
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  zaazys@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  06-5226-6522
  
   16   โรงเรียนบ้านควนเนียง
  ผู้อำนวยการ  นางสาวอังศุมาวรรณ ฉวาง
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  niracha23@hotmail.co.th
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-1479-9963
  
ภาพสมาชิก
   17   โรงเรียนบ้านควนมหาชัย
  ผู้อำนวยการ  นางวิภารัตน์ ทรงแก้ว
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  nok_aaaa@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-0145-2679
  
ภาพสมาชิก
   18   โรงเรียนบ้านห้วยชัน
  ผู้อำนวยการ  นางสาวพิมพ์วลัย อำลอย
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  -
  เบอร์โทรผู้บริหาร  0822807748
  
ภาพสมาชิก
   19   โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม
  ผู้อำนวยการ  นางสาวชไมพร พัฒนะ
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  srpp@hotmail.co.th
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-9451-9796
  
ภาพสมาชิก
   20   โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม
  ผู้อำนวยการ  นางจินตนา โกละกะ
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  srpp@hotmail.co.th
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-1037-5398
  
ภาพสมาชิก
   21   โรงเรียนบ้านนาควน
  ผู้อำนวยการ  นายวิทยา อินทรกำเหนิด
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  namon2515@hotmail.co.th
  เบอร์โทรผู้บริหาร  06-5037-3469
  
ภาพสมาชิก
   22   โรงเรียนควนสุบรรณ
  ผู้อำนวยการ  นางสาวกัญญา กำเหนิด
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  phuritaht@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  06-4789-5541
  
ภาพสมาชิก
   23   โรงเรียนบ้านคลองปราบ
  ผู้อำนวยการ  นางสาวสุริยา เพราเพราะ
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  banklongprab@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  081-8363202
  
ภาพสมาชิก
   24   โรงเรียนบ้านไสดง(นาสาร)
  ผู้อำนวยการ  นายกรุง ธราพร
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  อีเมลโรงเรียน  groung2519@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  092-0071129
  
ภาพสมาชิก
   25   โรงเรียนบ้านห้วยตอ
  ผู้อำนวยการ  นางอรทัย รสจันทร์
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  1
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-5043-6208
  
   26   โรงเรียนบ้านควนพรุพี
  ผู้อำนวยการ  นางวนัสฐิกา อิสระบูรณะฤทธิ์
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  1@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-2820-6246
  
ภาพสมาชิก
   27   โรงเรียนวัดท่าเจริญ
  ผู้อำนวยการ  นายสมพร จักรหวัด
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  khuansuban_keladek@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  088-3843557
  
ภาพสมาชิก
   28   โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวเสาวนีย์ เสนขวัญแก้ว
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  -
  เบอร์โทรผู้บริหาร  0883815024
  
ภาพสมาชิก
   29   โรงเรียนบ้านทุ่งในไร่
  ผู้อำนวยการ  นายสุธีร์ พุทธศรี
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  1@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  088-8260365
  
ภาพสมาชิก
   30   โรงเรียนวัดวิเวการาม
  ผู้อำนวยการ  นางสาวปราณี ศรีอุบล
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  watwiwaeschool@@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-3698-7197
  
ภาพสมาชิก
   31   โรงเรียนบ้านไร่เหนือ
  ผู้อำนวยการ  นางสาวกิตติยา ดำชะอม
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  s_seehanart@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  883825659
  
   32   โรงเรียนบ้านสวยศรี
  ผู้อำนวยการ  นายอภินันท์ เพชรศรี
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  1@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-2280-1713
  
ภาพสมาชิก
   33   โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางประนอม ชัยยศ
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  weerawat19@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  0840567157
  
ภาพสมาชิก
   34   โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
  ผู้อำนวยการ  นายสุรพงษ์ ศุทธางกูร
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  weerawat19@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  0638063063
  
ภาพสมาชิก
   35   โรงเรียนบ้านห้วยห้าง
  ผู้อำนวยการ  นายสุระชัย ไสยรินทร์
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  suwimon04@msm.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-4114-1850
  
ภาพสมาชิก
   36   โรงเรียนบ้านธารอารี
  ผู้อำนวยการ  ว่าที่ร้อยตรีหญิงช่อเพชร สุขอนันต์
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  tar.bn.sr3@gmaill.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  06-5674-9914
  
ภาพสมาชิก
   37   โรงเรียนบ้านทรายทอง
  ผู้อำนวยการ  นางจินดา ยกทอง
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  1@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-0070-9461
  
ภาพสมาชิก
   38   โรงเรียนบ้านดอนงาม
  ผู้อำนวยการ  นางสาวชนัญธิดา ใจสมุทร
  ที่ตั้ง  74/2 หมู่ 3 ต.นาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  อีเมลโรงเรียน  084-8896049 อีเมลล์ : moesc.10846405033@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  0638235199
  
ภาพสมาชิก
   39   โรงเรียนบ้านหนองเรียน
  ผู้อำนวยการ  นางกมลภักดิ์ มุขรัษฎา
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  1@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-4889-6049
  
ภาพสมาชิก
   40   โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
  ผู้อำนวยการ  นายนนทกร ชุมเทพ
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  nongyaplong1@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  083-4536639
  
   41   โรงเรียนบ้านคลองยา
  ผู้อำนวยการ  นางปารวีร์ สิทธิฤทธิ์
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  077-925276
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-9071-7372
  
ภาพสมาชิก
   42   โรงเรียนวัดอินทการาม
  ผู้อำนวยการ  นางจารุณี ฐานวิเศษ
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  watinthagaramschool@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-3580-9157
  
ภาพสมาชิก
   43   โรงเรียนวัดควนท่าแร่
  ผู้อำนวยการ  นางฐิติพรรณ ศุทธางกูร
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  1
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-4592-4521
  
ภาพสมาชิก
   44   โรงเรียนทรัพย์ทวี
  ผู้อำนวยการ  นางทิพยา ชูจิตร
  ที่ตั้ง  39/1 หมู่ 4 ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240
  อีเมลโรงเรียน  subthawee2022@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  081-0823847
  
ภาพสมาชิก
   45   โรงเรียนวัดบางพา
  ผู้อำนวยการ  นางภครภัทร แสงระวี
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  mathteeruk@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  088-7612104
  
ภาพสมาชิก
   46   โรงเรียนบ้านเกาะน้อย
  ผู้อำนวยการ  นายวิชัย ทีฆพิพัฒน์
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  kohnoischool@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-7886-4525
  
ภาพสมาชิก
   47   โรงเรียนบ้านคลองโหยน
  ผู้อำนวยการ  นายนพดล แก้วเรือง
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  1
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-4593-6485
  
ภาพสมาชิก
   48   โรงเรียนวัดบางสวรรค์
  ผู้อำนวยการ  นางสาวพรทิพย์ แต้มประเสริฐ
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 3 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  อีเมลโรงเรียน  Bangsawan school@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-7462-7087
  
ภาพสมาชิก
   49   โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศ
  ผู้อำนวยการ  นายเกียรติศักดิ์ ชิณวงศ์
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  1
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-4745-3675
  
ภาพสมาชิก
   50   โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา
  ผู้อำนวยการ  นางสุมนตนา ธีระเมฆานันท์
  ที่ตั้ง  136 ม.7 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
  อีเมลโรงเรียน  u.udommit@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-1968-3079
  
ภาพสมาชิก
   51   โรงเรียนบ้านหน้าเขา(พระแสง)
  ผู้อำนวยการ  นายบำรุง วงค์นิ่ม
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  20nitaya@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-1677-1655
  
ภาพสมาชิก
   52   โรงเรียนบ้านหมาก
  ผู้อำนวยการ  นางสาวสุพรทิพย์ จินตนชูติกร
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  kusuma_03@windowslive.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-4849-5973
  
ภาพสมาชิก
   53   โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวสุพรรณี แก้วกระจาย
  ที่ตั้ง  ม.6 ต.ไทรโสภา อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
  อีเมลโรงเรียน  PitchaPakintwin@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-6473-3619
  
ภาพสมาชิก
   54   โรงเรียนบ้านประตูพลิก
  ผู้อำนวยการ  นายเอกรินทร์ คงสกุล
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  beau_badbadtz@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-5782-6449
  
   55   โรงเรียนบ้านไสดง(พระแสง)
  ผู้อำนวยการ  นายอนัตภูม ศิริรัตน์
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  mai.mi.mai566@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-0891-9064
  
ภาพสมาชิก
   56   โรงเรียนวัดสามพัน
  ผู้อำนวยการ  นายวิสุทธิ์ จันทร์ปาน
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  sawaat4246@hotmail.co.th
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-9868-8852
  
ภาพสมาชิก
   57   โรงเรียนบ้านควนยอ
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิลาวัลย์ สังขโชติ
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  khonyo_8@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  0971626053
  
   58   โรงเรียนบ้านไสท้อน
  ผู้อำนวยการ  นางสายใจ สกุลปีบ
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  nang---192840@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  0872696397
  
ภาพสมาชิก
   59   โรงเรียนบ้านบางน้ำเย็น
  ผู้อำนวยการ  นายสุพิชัย วิจิตรโสภา
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  bangon7337@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  0936732417
  
ภาพสมาชิก
   60   โรงเรียนบ้านควนสว่างวัฒนา
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวอังคณา หนูสม
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  0826551780
  เบอร์โทรผู้บริหาร  0862720186
  
   61   โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวโสภิญา สุขรุ่งโรจน์
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  sopee22@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  0612454091
  
   62   โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
  ผู้อำนวยการ  นางภัทราวดี กาญจนชัย
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  -
  เบอร์โทรผู้บริหาร  0965439185
  
ภาพสมาชิก
   63   โรงเรียนบ้านบางใหญ่(พระแสง)
  ผู้อำนวยการ  นายสุรชัย สุขขัตติย์
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  banbangyaisaku@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-1824-3876
  
ภาพสมาชิก
   64   โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18
  ผู้อำนวยการ  นายสมมุ่ง กาฬรัตน์
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  Utsahakampamai18@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-4789-4526
  
ภาพสมาชิก
   65   โรงเรียนบ้านย่านดินแดง
  ผู้อำนวยการ  นางโสภี เพชรคงทอง
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  banyandindang@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-1415-0326
  
ภาพสมาชิก
   66   โรงเรียนบ้านปลายสาย
  ผู้อำนวยการ  นางสาววรุบล ช่วยเมือง
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  pareenapetkong@yahoo.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  0980754290
  
   67   โรงเรียนบ้านบางหยด
  ผู้อำนวยการ  นางอรวรรณ สีจง
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  thodee1512@obecmail.obec.go.th
  เบอร์โทรผู้บริหาร  087-3882266
  
ภาพสมาชิก
   68   โรงเรียนบ้านไสขรบ
  ผู้อำนวยการ  นางสาวอารีย์ หวานขาว
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  1
  เบอร์โทรผู้บริหาร  065331-0-563
  
ภาพสมาชิก
   69   โรงเรียนบ้านยูงทอง
  ผู้อำนวยการ  นางธิดารัตน์ ประจักษ์
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  ytschool073@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  0616352293
  
ภาพสมาชิก
   70   โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง
  ผู้อำนวยการ  นางรังสิญา ช่อผูก
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  sur_surat03@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  0848071025
  
ภาพสมาชิก
   71   โรงเรียนบ้านควนมหาชัย(พระแสง)
  ผู้อำนวยการ  นายสมเกียรติ ศิลปวิศาล
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  0822844023
  เบอร์โทรผู้บริหาร  0954193088
  
ภาพสมาชิก
   72   โรงเรียนประชาอุทิศ
  ผู้อำนวยการ  นายอานุเทพ บุญอบ
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  pcuschool@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-3645-9099
  
   73   โรงเรียนบ้านเมรัย
  ผู้อำนวยการ  นางวันเพ็ญ พัฒนประดิษฐ
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  pranee_pppp@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-2280-5693
  
ภาพสมาชิก
   74   โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวสุภาพร ชูศรี
  ที่ตั้ง  ม.3 ต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
  อีเมลโรงเรียน  obecsurat3065@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  0887342853
  
   75   โรงเรียนบ้านบางรูป
  ผู้อำนวยการ  นางสาวจิดาภา กำเหนิดสม
  ที่ตั้ง  ม.4 ต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
  อีเมลโรงเรียน  jidapa47@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-3623-5919
  
ภาพสมาชิก
   76   โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
  ผู้อำนวยการ  นายพิทักษ์ ช้างกลาง
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  1
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-5691-6495
  
ภาพสมาชิก
   77   โรงเรียนบ้านบางเหรียง
  ผู้อำนวยการ  นางฐิติภรณ์ สุทธิ์รัตน์
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  1
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-6593-4089
  
ภาพสมาชิก
   78   โรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดง
  ผู้อำนวยการ  นางเครือวัลย์ ไชยสินธุ์
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  tirak_29@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  0872694242
  
ภาพสมาชิก
   79   โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195
  ผู้อำนวยการ  นางสุทธิยา พาร์เมนเทียร์
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  1
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-9972-7471
  
ภาพสมาชิก
   80   โรงเรียนบ้านบ่อพระ
  ผู้อำนวยการ  นางธิดารัตน์ ประจักษ์
  ที่ตั้ง  99 หมู่ที่ 9 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  อีเมลโรงเรียน  tidarut20@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  06-1635-2293
  
ภาพสมาชิก
   81   โรงเรียนบ้านควนนิยม
  ผู้อำนวยการ  นางสุภาพร จันทร์ปาน
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  1
  เบอร์โทรผู้บริหาร  943480731
  
   82   โรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1
  ผู้อำนวยการ  นายจิรัฐ ธีระเมฆานันท์
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  1
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-8014-8030
  
ภาพสมาชิก
   83   โรงเรียนบ้านไร่ยาว
  ผู้อำนวยการ  นายณรงค์ศักดิ์ คงสังข์แก้ว
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  rat302008@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-6296-8746
  
ภาพสมาชิก
   84   โรงเรียนบ้านบางดี
  ผู้อำนวยการ  นายเอกรัตน์ มีพร้อม
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  banbangdee@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  0872837221
  
ภาพสมาชิก
   85   โรงเรียนบ้านพรหมรังสิต
  ผู้อำนวยการ  นางสาวขวัญหทัย แสงมณี
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  kom.prs15@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  0828188708
  
ภาพสมาชิก
   86   โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา
  ผู้อำนวยการ  นางศุภนิตย์ คงสังข์แก้ว
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  sutut_2519@hotmail.co.th
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-4445-3419
  
ภาพสมาชิก
   87   โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์
  ผู้อำนวยการ  นางสาวเนาวรัตน์ ทองจิตร
  ที่ตั้ง  หมู่12 ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา
  อีเมลโรงเรียน  soomboonbrachason@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  0878907440
  
ภาพสมาชิก
   88   โรงเรียนบ้านคลองโร
  ผู้อำนวยการ  นางสาวกฤชภร สุวรรณวิหค
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  bannklongro15@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  06-4789-5355
  
ภาพสมาชิก
   89   โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์
  ผู้อำนวยการ  นางสาวแพรไพลิน ภูมิประสิทธิ์
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  jimtum31@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  089-7926988
  
ภาพสมาชิก
   90   โรงเรียนบ้านทับใหม่
  ผู้อำนวยการ  นายศักดา ทองท่าชี
  ที่ตั้ง  217/2 ม.4 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260
  อีเมลโรงเรียน  banthabmai.school@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  06-1103-7653
  
ภาพสมาชิก
   91   โรงเรียนบ้านบางใหญ่สามัคคี
  ผู้อำนวยการ  นายพรชัย โมฬี
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  pach.2008@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-1415-4302
  
ภาพสมาชิก
   92   โรงเรียนบ้านห้วยมุด
  ผู้อำนวยการ  นายเลอพงศ์ มณีฉาย
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  supinya25@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-4845-6598
  
ภาพสมาชิก
   93   โรงเรียนบ้านเขาสามยอด
  ผู้อำนวยการ  นางยุภาวดี กิ่งแก้ว
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  1
  เบอร์โทรผู้บริหาร  0848486087
  
   94   โรงเรียนบ้านเขารักษ์
  ผู้อำนวยการ  ว่าที่ ร.ต. พิศาล วิสะมิตะนันท์
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  1
  เบอร์โทรผู้บริหาร  087-8869892
  
ภาพสมาชิก
   95   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๒ (ใต้ร่มเย็น)
  ผู้อำนวยการ  นายสมพร หยูตุ้ง
  ที่ตั้ง  เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
  อีเมลโรงเรียน  esaraban.thairath22@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-5256-4497
  
ภาพสมาชิก
   96   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๒ (ใต้ร่มเย็น)
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางอำนวยพร มีดี
  ที่ตั้ง  เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
  อีเมลโรงเรียน  esaraban.thairath22@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  0936627969
  
ภาพสมาชิก
   97   โรงเรียนบ้านเขาตอก
  ผู้อำนวยการ  นางสาวปริภัทร์ เนื่องเยาว์
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  1
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-9195-9647
  
ภาพสมาชิก
   98   โรงเรียนบ้านคลองจัน
  ผู้อำนวยการ  นางประพิมพรรณ พุทธศรี
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  Banklongjan1@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  816917066
  
ภาพสมาชิก
   99   โรงเรียนบ้านทุ่งจูด
  ผู้อำนวยการ  นางชวนพิศ เทพมณีไชย
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  lynping-phota@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  0822755073
  
ภาพสมาชิก
   100   โรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคี
  ผู้อำนวยการ  นายราษฎร์ธานี กิมเสาร์
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  nongyou29@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  0895913282
  
ภาพสมาชิก
จำนวน 2 หน้า  
1 2


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.