วันที่   10   เมษายน   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีสุราษฎร์ 3 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพื้นที่  10  นายจักรวสุ ภูวสุสมบัติ
ศรีวิชัย 08.30-16.30   - ประเมิน ศน.  10  นางสาวประภาพร วิจิตต์