วันที่   18   เมษายน   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีสุราษฎร์ 3 08.30-16.30   - กลั่นกรองย้าย  10  นางสาวประภาพร วิจิตต์
ศรีวิชัย 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง  10  นายนริศ มีสุวรรณ์