วันที่   26   เมษายน   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีสุราษฎร์ 3 08.30-16.30   - การประเมินสัมฤทธิผลผู้บริหารสถานศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  20  นางภัทราภรณ์ ณ พัทลุง
บุญรักษา 13.00-16.30   - ประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้ครู  7  นางปราณี ลิกขะไชย
ศรีวิชัย 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  10  นางสาวพรฤดี ผลประมูล