วันที่   25   เมษายน   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีสุราษฎร์ 3 08.30-16.30   - การประเมินสัมฤทธิผลผู้บริหารสถานศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  28  นางภัทราภรณ์ ณ พัทลุง
บุญรักษา 08.30-16.30   - ประชุมขับเคลื่อนเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษา การผลิต จัดทำ เข้าใช้ สื่อการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดการเรียนรู้  35  นางสาวมลทิรา รัตนบุรี
ศรีวิชัย 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  10  นางสาวพรฤดี ผลประมูล