วันที่   29   เมษายน   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีสุราษฎร์ 3 08.30-16.30   - การประเมินสัมฤทธิผลผู้บริหารสถานศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  20  นางภัทราภรณ์ ณ พัทลุง
บุญรักษา 08.30-16.30   - ประชุมปฐมนิเทศศึกษานิเทศก์ผู้เข้าร่วมพัฒนาขั้น Pre traning  3  นางณัฐชยา ปานแก้ว
ศรีวิชัย 12.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการถ่ายโอนสถานศึกษา  15  นายสถาพร กุ้งทอง