วันที่   24   เมษายน   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีสุราษฎร์ 3 08.30-16.30   - ประชุมปฏิบัติการพิจารณา กลั่นกรอง ประเมิน โครงงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2566  30  นางศศิธร พรัดมะลิ
ศรีวิชัย 10.00-12.00   - ประชุมชี้แจงกิจกรรมตามโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  5  นางปราณี ลิกขะไชย
บุญรักษา 09.00-16.00   - ประชุมคณะทำงานจัดกลุ่มวิชาเอก  8  นางสาวประภาพร วิจิตต์