วันที่   5   เมษายน   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีสุราษฎร์ 3 09.00-   - ประเมินศน.  10  นางสาวชัชดา ทับเที่ยง
ศรีวิชัย 08.30-16.30   - ประเมิน ศน  10  นางสาวประภาพร วิจิตต์