วันที่   17   เมษายน   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีสุราษฎร์ 3 08.30-16.00   - รายงานตัวศน.  10  นางสาวชัชดา ทับเที่ยง
บุญรักษา 08.30-16.30   - ประชุมคณะทำงานดำเนินการโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567  17  นางสาวมลทิรา รัตนบุรี