วันที่   22   เมษายน   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีสุราษฎร์ 3 12.00-16.30   - การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา  25  นางวรรณดี สวัสดิโกมล
ศรีสุราษฎร์ 3 08.30-11.00   - ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 6/2567  18  นางสาวสุภาพร สามี