วันที่   2   เมษายน   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีวิชัย 13.00-16.30   - ประชุม zoom การสอบคัดเลือกข้าราชการครูฯและรอง ผอ.รรและผอ.รร  5  นางสาวสุภาพร สามี