วันที่   4   เมษายน   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีสุราษฎร์ 3 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือก ว16  15  นางสาวประภาพร วิจิตต์