วันที่   23   เมษายน   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีสุราษฎร์ 3 13.00-16.30   -  ประชุม Zoom การเตรียมความพร้อม และมอบนโยบายก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 ลว. 19 เมษายน 2567  15  นางสาวชลธี คะเชนทร์
ศรีวิชัย 08.30-16.30   - ประชุมZoomเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานสอบ รอง ผอ โรงเรียน  15  นางสาววารี ลิกขะไชย