วันที่   30   เมษายน   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีวิชัย 08.30-16.30   - ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 7/2567  15  นางสาวสุภาพร สามี
ศรีสุราษฎร์ 3 08.30-16.30   -  การประเมินสัมฤทธิผลผู้บริหารสถานศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  15  นางสาวสุภาพร สามี